Books

Tatuaż z tryzubem #2020

Tatuaż z tryzubem By Ziemowit Szczerek Tatua z tryzubem To nie jest kolejna ksi ka o Majdanie i upadku Janukowycza Owszem Majdan te si pojawia ale to ksi ka przede wszystkim o Ukrainie jako takiej O jej specyfice o tym co jest w niej fascynuj cego co
 • Title: Tatuaż z tryzubem
 • Author: Ziemowit Szczerek
 • ISBN: 9788380491779
 • Page: 484
 • Format: Paperback
 • Tatuaż z tryzubem By Ziemowit Szczerek To nie jest kolejna ksi ka o Majdanie i upadku Janukowycza Owszem, Majdan te si pojawia, ale to ksi ka przede wszystkim o Ukrainie jako takiej O jej specyfice, o tym, co jest w niej fascynuj cego, co zabawnego, a co przera aj cego To podr przez tworz ce si pa stwo Niekiedy postapokaliptyczne, niekiedy rycz ce od entuzjazmu To nie jest ksi ka o wojnie w DonbasiTo nie jest kolejna ksi ka o Majdanie i upadku Janukowycza Owszem, Majdan te si pojawia, ale to ksi ka przede wszystkim o Ukrainie jako takiej O jej specyfice, o tym, co jest w niej fascynuj cego, co zabawnego, a co przera aj cego To podr przez tworz ce si pa stwo Niekiedy postapokaliptyczne, niekiedy rycz ce od entuzjazmu To nie jest ksi ka o wojnie w Donbasie, cho jest tam i ona To wyprawa op otkami tej najnowszej historii Ukrainy, wyprawa, maj ca przybli y Polakom ten kraj, o kt rym czytali ju sporo, ale raczej nie w ten spos b To jest ksi ka podr nicza, ale podr e, kt re opisuje, s pr b zrozumienia Ukrainy, zar wno tej prozachodniej i prowschodniej Ta ksi ka to r wnie wyja nienie, dlaczego s owa prozachodniej i prowschodniej s napisane w cudzys owie.
  Tatuaż z tryzubem By Ziemowit Szczerek
  • BEST KINDLE "↠ Tatuaż z tryzubem" || DOWNLOAD (PDF) ↠
   484 Ziemowit Szczerek
  • thumbnail Title: BEST KINDLE "↠ Tatuaż z tryzubem" || DOWNLOAD (PDF) ↠
   Posted by:Ziemowit Szczerek
   Published :2020-02-15T17:02:20+00:00

  About "Ziemowit Szczerek"

  1. Ziemowit Szczerek

   Dziennikarz portalu Interia, wsp pracuje z Now Europ Wschodni , autor opowiada publikowanych m w Lampie , Studium , Opowiadaniach i E splocie oraz wsp autor wydanej w 2010 r ksi ki pt Paczka radomskich Pisze doktorat z politologii, zajmuje si wschodem Europy i dziwactwami geopolitycznymi, historycznymi i kulturowymi Je dzi po dziwnych miejscach i o tym pisze Ostatnio najbardziej inspiruje go gonzo i literatura dziennikarstwo podr nicze Laureat Paszportu Polityki 2013 za ksi k Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia S owian.

  661 Comments

  1. Ukraina Szczerka to kraj z przetr conym kr gos upem, wybieramy si z nim w podr marszrutk mierdz c od potu wsp pasa er w, nigdy nie wietrzon , bo przecie mo e nas przewia To wiat, kt ry sam nie do ko ca wie w kt r stron zmierza, nie widzimy z nim salon w inaczej jak z perspektywy pij cych do w spo ecznych J zyk jest pe en przekle stw i czarnego humoru, tylko autor w odr nieniu od wielu reporta yst w, kt rych brak dobrego warsztatu nie przeszkadza w pisaniu, umie pisa Chcemy z nim rzyga t wojn i z [...]


  2. Ziemowit Szczerek znowu na Ukrainie, i to w swojej szczytowej formie Bardzo ceni Szczerka za to e nie tylko opisuje on wydarzenia i miejsca, ale pr buje te si gn g biej, dowiedzie si co ludzie my l i czuj Pr buje zrozumie procesy w tle kt re powoduj e dzieje si to co si dzieje Jednocze nie nie stawia jednoznacznych i pochopnych wniosk w na temat tego co widzi.Wojna na Ukrainie nie jest opisana bezpo rednio, ale wci gdzie si czai, wisi pomi dzy wierszami, prawie ka dy jego rozm wca o niej m wi w [...]


  3. Przyznam, e mam do oboj tny stosunek do tej ksi ki Nie zachwyci a mnie absolutnie niczym, ale tak e mnie do siebie nie zrazi a Przeczyta em j bez wi kszych emocji, jako zwyczajny reporta o ludno ci Ukrainy, kt ry w sumie nie wni s w moje pojmowanie Ukrai c w nic nowego Jedyn now rzecz dla mnie by o to, e kto opowiedzia o tym kraju ze swojej unikalnej pierwszoosobowej perspektywy Nie jest to z a ksi ka, jednak e przyzwyczajony do o wiele g bszych reporta y troch si na niej zawiod em.I must admit [...]


  4. Ziemowit Szczerek to polski dziennikarz, pisarz i t umacz Wsp pracuje z czasopismami Polityka i Nowa Europa Jest autorem wielu publikacji naukowych z dziedziny politologii poruszaj cych kwestie separatyzm w i regionalizm w w Europie , a tak e fabularyzowanego reporta u o Ukrainie Przyjdzie Mordor i nas zje oraz alternatywnej historii Polski utrzymanej w formie eseju pt Rzeczpospolita zwyci ska Interesuje si wschodem Europy, histori alternatywn i dziwactwami geopolitycznymi, historycznymi i kultu [...]


  5. Jsem nad en i kdy kniha je dosti temn a depresivn , vzhledem k tomu o em pojedn v Podrobn j recenzi najdete na blogu kurwaczytaj.wordpress 201  6. Ukraina wygl da teraz zupe nie inaczej ni kiedy po wszystkich protestach i Majdanach jest bardzo podzielona, ale d y do lepszej wersji siebie.  7. Szczerek wr ci do korzeni ta ksi ka to sequel jego debiutu, s ynnego Przyjdzie Mordor i nas zje Tym razem opisuje Ukrain pomajdanow , o formuj cej si ukrai skiej to samo ci narodowej i jak wp ywa ona na opisane ju w Mordorze napi cia mi dzy Ukrain wschodni a zachodni ale te o poczuciu odr bno ci mieszka c w na przyk ad Odessy wietnie si czyta, chocia wi cej przypis w w ca ej ksi ce jest jeden pozwoli oby rzadziej przerywa lektur celem si gni cia do google a Wida te bardzo wyra nie ewolucj pogl d [...]


  8. Ewidentnie mam s abo do Szczerka, bo ta ksi ka jest ledwo na 3 gwiazdkiKto czeka na kontynuacj Przyjdzie Mordor to si doczeka Ale ja mia em nadziej , e Ziemowit troch w tym czasie dojrza.Nie bardzo W sumie wyszed z tego ca kiem przydatny przewodnik po ukrai skiej infrastrukturze drogowo hotelowej, z niewielkim bonusem na temat sceny kawiarnianej Odk adam m j wymarzony wyjazd w Galicj o Karpaty na przynajmniej 3 kolejne lata Ciekawie si robi, gdy ZS wdaje si w rozwa ania niemal historiozoficzne, [...]


  9. Tym razem Szczerek nieco ug adzony Z jednej strony ci gle ten sam potoczysty i barwny j zyk, ale z drugiej bli ej jednak do normalnego reporta u ni do typowego Szczerka spod znaku gonzo Zapewne nie bez zwi zku z tym, e teksty te fragmentami ukazywa y si na bie co w prasie np Polityce jako normalne reporta e z Ukrainy Czyta si dobrze, ale ksi ka zostawi a mnie z poczuciem, e w zasadzie nie bardzo wiem co i czy cokolwiek z niej wynios em Troch zm czenie materia u jednak, pytanie czy czytelniczego [...]


  10. To chyba najs abszy, ze wszystkich Szczerk w Za przypadkowe, za ma o wsp lnego mi dzy tymi tekstami, za du o si powtarza Ja jestem Szczerka fanem wi c i tak z przyjemno ci czyta em, s zreszt smaczki.Ale ale na pewno nie powinno si od tego przygody z nim zaczyna Mam nadziej , e tylko chwilowa zni ka formy.


  11. Wsp czesna Ukraina to jednak jest postapokalipsa Wi c istnieje kraj z Fallouta, plenery s , ale nikt tam nic nie kr ci, bo troch strach Czyli smutno Za to opisane gonzo i z dystansem, bo nie ma co udawa , e cudze ycie jest nasze.


  12. Zaczyna si nie le, ale potem ju tylko gorzej, nudniej Ach, gdzie ten polot, iskra znane z Mordoru Posty na Facebooku s ciekawiej napisane Najs abszy z dotychczasowych Szczerk w.


  13. Depresyjna Depresyjna Kurwa depresyjna Naiwnie i tendencyjnie depresyjna Nie podoba a mi si Imperium te mi si nie podoba o Przeczyta koniecznie trzeba.


  Leave a Comment